BİLGİ ALMA

Politika ve ekonomi alanında izleme ve bilgi edinme.

 • İştiraki olduğu Haber Ajansı kanalıyla hükümet ve TBMM’ye ilişkin gelişmeleri yerinden ve yakından takip eder.
 • Hizmet verilen kuruluşu ilgilendiren tüm Parlamento çalışmalarını, komisyon ve alt komisyonları da kapsayacak biçimde etkin ve deneyimli kadrosuyla izler.
 • Görüş ve bilgileri anahtar konumundaki karar vericilerden, kanun yapıcılardan, uzmanlardan ve yetkililerden doğrudan elde eder.
 • Gelişmeleri izlerken, ilgili sektörün bakış açısıyla değerlendirip sektörel olarak süzgeçten geçirir.
 • Yasama ve bürokratik kademelerdeki çalışmaları sektörü etkileyebileceğini de dikkate alarak değerlendirir.

ANALİZ ETME

Edindiği bilgiyi hizmet verdiği kuruluşlara iletme ve analiz etme.

 • Türkiye’nin güncel siyasi ve ekonomik gelişmelerini izleyerek, hizmet verilen kuruluşa düzenli olarak aktarır.
 • Hizmet verilen kuruluşu doğrudan ya da dolaylı olarak etkileyebilecek bilgileri derleyip çalıştığı firmayla özel olarak paylaşır.
 • Yasama çalışmaları ile ilgili bilgi ve belgeleri, mümkün olan en kısa süre içerisinde elde ederek orijinal şekli ile firmaya ulaştırır.

STRATEJİ OLUŞTURMA

Strateji oluşturulmasına destek sağlama.

 • Hizmet verilen kuruluşun mevzuata ve diğer yapılan çalışmalara taraf olmasını sağlamak için stratejiler geliştirir.
 • Etkileme çalışmalarında izlenmesi en doğru olacak yol haritasını çıkarmaya yönelik çalışmalarda bulunur.
 • Kısa ve uzun dönemli hedeflerin belirlenmesinin ardından, yapılacak çalışmanın uygulanmasına dönük taslak oluşturur.
 • Üzerinde anlaşmaya varılan yol haritasının uygulanmasının zamanlaması ve kademeleri ile ilgili tavsiyelerde bulunur.

KARAR VERİCİLERLE GÖRÜŞME

Karar alma süreçlerine katılım.

 • Karar alma süreçlerinde, firmanın görüşlerini ve önerilerini iletmesine destek sağlar. Karar vericileri etkileme çalışmalarını yürütür.
 • Hizmet verilen kuruluşu olumlu etkileme olasılığı bulunan yasal düzenlemelerin süratle uygulamaya girmesi için çaba sarf eder.
 • Gerekli durumlarda yeni mevzuat ihtiyacını karar vericilere iletir ve bu yönde etkileme çalışmaları yapar.
 • İlgili karar vericilere, çalıştığı firmanın görüş ve önerilerini doğru bir şekilde aktarır. Parlamento ve bürokratik kademelerde görüşmeler organize ederek kuruluş için düzenli ziyaretler gerçekleştirir.
 • Hizmet verilen kuruluşun kamu otoritesi nezdindeki etkin ve saygın imajını pekiştirmeye katkı sağlar.
 • Kamunun ve siyasi otoritenin hizmet verilen kuruluşu, sektöründeki görüşüne başvurulacak şekilde konumlamasına destek olur.
 • Hizmet verilen kuruluş için paydaşların belirlenmesine katkı sağlar.
 • Çalıştığı kuruluşun uzun dönemli tercihlerine uygun mesajların iletileceği etkinlikler tasarlar, gerekli durumlarda randevu ve toplantılara destek sağlar.
 • Hizmet verilen kuruluş ile hükümet çevreleri arasında sürdürülebilir bir ilişki tesis etmek yönünde çalışmalar yapar.
 • Gerektiğinde, kriz yönetimi planının kamu ilişkileri bölümüne destek verir.